Před začátkem nákupu v tomto internetovém obchodě se prosím seznamte s těmito obchodními podmínkami. Potvrzením objednávky kupující souhlasí s níže uvedenými podmínkami nákupu v internetovém obchodě www.manozo.cz


Tento internetový obchod (dále jen "obchod") provozuje DOMTEX s. r. o., Štefaniková 3794, 085 01 Bardejov, Slovenská republika, IČO:52007359/IČ DPH:SK2120859642

"Kupní smlouva" prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží určené jednotlivě co do množství a druhu a převést na něho vlastnické právo a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu zboží.


1. Objednávka a uzavření smlouvy


Veškeré objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu www.manozo.cz jsou pro obě strany závazné. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito nákupními i reklamačními podmínkami. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech údajů a náležitostí požadovaných systémem při realizaci objednávky. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky ze strany kupujícího zákazníka a jejím přijetím na straně prodávajícího.
Poskytnutím údajů k registraci nebo vyplněním elektronické objednávky "kupující" souhlasí s tím, že prodávající bude tato data ve smyslu zákona č.. 428/2002 Sb. z. o ochraně osobních údajů používat.
"Prodávající" se zavazuje, že tato data budou podkladem pro vlastní interní a marketingové potřeby av žádném případě je nebude předávat třetím osobám.


2. Dodací podmínky, dodací lhůty a přeprava

 

Prodávající se zavazuje:
 
dodat kupujícímu druh a množství objednaného zboží v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky
dodat kupujícímu zboží vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy
 
Prodávající neodpovídá za:
 
opožděné dodání zboží zaviněné poštou, resp. přepravní společností.
opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce
za poškození zásilky zaviněné poštou, resp. přepravní společností
 
Kupující se zavazuje:
 
objednané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů
zaplatit za zboží cenu v plné výši av smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky
 
V případě, že si kupující zboží nepřevezme (na základě objednávky), prodávající si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody. V případě, že si zákazník zboží nepřevezme při prvním doručení a požaduje opětovné doručení zboží, je povinen uhradit náklady prvního i opětovného doručení zboží.
Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Průměrná doba expedice našeho zboží se pohybuje do 3-15 dní.
Bude prováděna prostřednictvím Geis, UPS, DPD a Slovenské kurýrní pošty
Objednané zboží zasíláme na dobírku, na adresu udanou zákazníkem v objednávce.


3. Ceny zboží a platby za zboží


Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě www.manozo.cz jsou včetně DPH.
Cena je vždy potvrzena v upřesnění objednávky e-mailem. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním výrobku není uvedeno jinak.
Ceny uvedené v našem internetovém obchodě jsou platné v době objednání zboží. Úhrada objednaného zboží je možná těmito způsoby:
 
platba dobírkou: cena za zboží je uhrazena v hotovosti při převzetí zásilky od dopravce kurýra nebo České pošty

platba bankovním převodem na účet 293416631/0300

platba platební kartou prostřednictví platební brány GoPay


vkladem na bankovní účet 293416631/0300


 
Dokladem o prodeji je faktura, která je připojena ke každé zásilce, a která slouží zároveň jako dodací a záruční list.


4. Zrušení objednávky


Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoliv před expedicí zboží a to prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky. V případě nedodání zboží z důvodu vyšší moci nebo z důvodu ukončení jeho výroby prodávající neprodleně informuje kupujícího o důvodu nedodání. Prodávající je povinen poskytnout možnost dodání náhradního zboží.
Kupující má právo odmítnout možnost dodání náhradního zboží a odstoupit od objednávky uvedeného zboží. V případě úhrady kupní ceny nebo její části budou při zrušení objednávky finanční prostředky vráceny kupujícímu ve lhůtě 15 dnů stejným způsobem jaký byl použit při platbě za zboží, pokud zákazník nepožádá jinak.


5. Vrácení zboží

 

Podle § 12 zákona 108/2000 Sb, zboží zakoupené v našem internetovém obchodě je možné vrátit bez udání důvodu nejpozději do 15 dnů od jeho převzetí. Zboží je třeba vrátit na adresu pro vrácení zboží v originálním balení, kompletní, nepoužité a nepoškozené. Přepravní náklady při vrácení zboží hradí zákazník. Zboží vráceno na způsob dobírky nepřijímáme. Cena za zboží bude zákazníkovi vrácena neprodleně po zkontrolování vráceného zboží.

 

ADRESA PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ
DOMTEX, s. r. o.
Duklianska 21
085 01 Bardejov
Slovenská republika
 6. Reklamační řád


Kupujícímu doporučujeme před převzetím a zaplacením zásilky z pošty, na místě zkontrolovat zda zásilka není poškozena. V případě rozsáhlého poškození (roztržený obal, deformace a jiné rozsáhlé poškození) doporučujeme zásilku nepřevzít.
V případě reklamace zašle kupující reklamované zboží na adresu sídla společnosti. Balík musí být řádně zabalen a má obsahovat: reklamované zboží včetně příslušenství, kopii faktury, popis závady a kontaktní údaje kupujícího - zpáteční adresa, tel.číslo, e-mail. Zboží zasílejte buď formou balíku, nebo doporučeně jako dopis. Při zaslání zboží dobírkou nebude tato zásilka přijata. Reklamované zboží musí být dodáno čistý a mechanicky nepoškozený.
Náklady na přepravu reklamovaného zboží směrem od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující. Poštovné a jiné poplatky nevracíme.
Zpáteční přepravu po vyřízení oprávněné reklamace hradí prodávající.
V případě, že dojde k vadě výrobku v záruční době, má zákazník právo na odstranění vzniklé vady. V případě, že vada zboží jeneodstrániteľná, nahradí dodavatel zákazníkovi vadný výrobek novým, nebo po dohodě - výrobkem jiného typu, přičemž dojde k doplacení nebo vrácení cenového rozdílu.
Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:
- Přirozeným nebo nadměrným mechanickým opotřebením
- Znečištěním zboží nebo jeho částí v důsledku zanedbání údržby
- Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, ve kterém se zboží běžně používá
- Vnějšími vlivy, např.. pádem nebo nárazem, vniknutím vody do elektrických částí
- Zásahem do zboží neoprávněnou osobou (neodborné opravy nebo úpravy)
- Přepětím, např.. při úderu blesku
- Při používání zboží v rozporu s návodem k obsluze
- Mechanickým poškozením-roztržený, rozříznutý, tepelně poškozené zboží, zboží poškozené neopatrným neúměrným fyzickým zacházením, záměrným poškrábáním vrstev zboží a pod.
Záruka se rovněž nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné události, živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních podmínek, nebo provozem v extrémních a neobvyklých podmínkách.
V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět kupujícímu s příslušným stanoviskem.
Reklamaci zboží vyřizuje prodávající bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamáciekupujúcim.
Vybavením oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Pokud byla reklamace v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, pak záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace.
Prodávající upozorní o vyřízení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem a zboží odešle na vlastní náklady na adresu kupujícího.

 

7. Ochrana osobních údajů

 

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím přílohy tohoto dokumentu.

 

8. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím přílohy tohoto dokumentu.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


Objednatel zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné nákupní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

 

PŘÍLOHA: Podmínky ochrany osobních údajů

 

V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu subjektů údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetového obchodníka. 

Ochrana osobních údajů

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 • Správcem Vašich osobních údajů je společnost DOMTEX s. r. o., Štefaniková 3794, 08501 Bardejov, Slovenská republika, identifikačné číslo: 52007359, (dále jen „správce“).
 • Kontaktní údaje správce jsou následující: DOMTEX s. r. o., Štefaniková 3794, 08501 Bardejov, Slovenská republika, adresa elektronickej pošty eshop@manozo.cz, telefón +420 723 788 661
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů
 

2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný  tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).
 

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání daňových dokladů, obchodních sdělení, zboží a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči vaší osobě.
 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
 

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, jsou 3 roky, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).
 

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou firmy Bohemiasoft s.r.o. (provozovatel ehsopového systému Webareal), firma Unihost s.r.o. (správce serverů) a firma Casablanca INT (provozovatel datového centra), Heureka Shopping s.r.o. (zpracování emailu pro zasílání emailového dotazníku spokojenosti), Collabim s.r.o. (evidence marketingových aktivit), Facebook Inc (sociální síť), Google+, Google Adwords, Google analytics, Pinterest, Instagram, Twitter, UPS (přepravní společnost) Smartemailing
 

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
 • Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu eshop@manozo.cz
 • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 28.05.2019